Soutěžní řád 2018

 
Čl. 1

Základní ustanovení

Závodí se podle pravidel "Terezínské cihly 2018" a podle ustanovení tohoto soutěžního řádu.

Čl. 2

Řízení soutěže

Závod řídí komise rozhodčích, prostřednictvím stanovených řídících pracovníků, kteří organizují soutěž.

Čl. 3

Kategorie soutěže

  1. mláďata 4 – 12           chlapci a dívky
  2. teenageři 13 – 17       chlapci a dívky
  3. dospělí 18 +                muži a ženy
  4. nejlepší léta 40 +        muži a ženy
  5. staré páky 60 +           muži a ženy                
  6. týmové soutěže                                                   
  7. speciální kategorie: souboj týmu mužů házenkářů HK FCC Město Lovosice a basketbalistů BK Slavoje Litoměřice
Čl. 4

Organizace soutěže

Sportovci ve 2. ročníku Terezínské cihly 2018, kteří se registrují přes webové stránky do 18. května 2018 24:00 hodin, mají startovné zdarma.

Pro dospělé je startovné v den soutěže 20,- Kč. Děti do 18 let včetně mají startovné zdarma.

Čl. 5

Podmínky účasti

a)    Soutěže se zúčastňují sportovci přihlášení do 18. května 2018 do 24:00 hodin na stránkách www.terezinskacihla.cz  Později pouze po domluvě s organizátory v době registrace a za poplatek.

b)    týmy mužů házenkářů HK FCC Město Lovosice a basketbalistů BK Slavoje Litoměřice nominují šest hráčů, kteří budou házet v týmových dresech.

c)    Přihlášení budou zapsáni do vyhlášené kategorie dle ročníku narození; kromě  týmu mužů házenkářů HK FCC Město Lovosice a basketbalistů BK Slavoje Litoměřice

Čl. 6

Ročníky startujících

a)      V soutěžích mláďata 4 – 12   chlapci a dívky (nar. 2014 – 2007)

b)      V soutěžích teenageři 13 – 17          chlapci a dívky (nar. 2006 – 2001)

c)       V soutěži dospělí 18+                         muži a ženy (nar. 2000 – 1979)

d)      V soutěži nejlepší léta 40+                 muži a ženy (nar. 1978 – 1959)

e)      V soutěži staré páky 60+                   muži a ženy (nar. 1958 a starší)

f)      V soutěži týmů budou zápolit pěti členná družstva (minimálně jedna žena) muži a ženy nad 18 let.

g)      V soutěži speciální kategorie: muži nominovaní kluby HK FCC Město Lovosice a basketbalistů BK Slavoje Litoměřice (nar. 1998 a starší) s platnou registrací. Za dodržení tohoto ustanovení zodpovídají vysílající oddíly.

Čl. 7

Povinnosti pořadatele

a) zajistit včas organizačně a technicky uspořádání soutěže;

b) prostřednictvím komise rozhodčích zajistit dostatečný počet rozhodčích;

c) nejpozději v den soutěže zveřejnit časovou osu hodů jednotlivých kategorií;

d) zajistit základní občerstvení a WC pro závodníky v prostorách Kavalíru XVIII nebo blízkém okolí

e) zajistit zdravotní službu

Čl. 8

Rozhodčí

Proškolené rozhodčí zajistí pořadatel.

Čl. 9

Přístup na sportoviště

Právo vstupu na plochu sportoviště během hodů mají pouze sportovci, jejichž soutěž probíhá, řídící pracovník, rozhodčí, instruktor a činovníci závodu.

Čl. 10

Přeložení soutěže

Soutěž nelze přeložit, hody budou probíhat za každého počasí.

Čl. 11

Zahájení soutěží

Začátek soutěžních hodů je stanoven na 14.20 hod, a to kategorií mláďat. Další kategorie budou následovat po ukončení předchozí. Začátek hodů vždy aktuálně vyhlásí moderátor soutěže. Pořadatel si vyhrazuje právo na odchylky od předem zveřejněného časového harmonogramu akce.

Čl. 12

Registrace

Každý přihlášený sportovec se musí zaregistrovat v den soutěže a to v kanceláři "Terezínské cihly" v blízkosti sportoviště a to v době od 11:00 do 13:30. K registraci je potřeba doklad s fotografií, který má uvedený datum narození sportovce.

Čl. 13

Hodnocení

Všichni sportovci budou mít ve své kategorii dva až tři kvalifikační hody (podle počtu přihlášených - rozhodne pořadatel). Nejdelší pokus vyhrává.

Čl. 14

Zvláštní technická ustanovení

a)    Pokud budou k hodu v některé kategorii přihlášeni jen dva sportovci, disciplína se neuskuteční.

b)    Řídící pracovník je povinen tuto skutečnost oznámit všem přihlášeným a to ještě před zahájením disciplíny.

c)    Při registraci přidělí řídící pracovník sportovcům startovní čísla - fixem na ruku (neplatí pro sportovce ve speciální kategorii, kteří budou mít týmové dresy s čísly).

Čl. 15

Omezení startu

Osoby podnapilé, pod vlivem drog, nebo agresivní a to i v průběhu závodu. Sportovec bude z dalšího házení vyloučen.

Čl. 16

Protesty, odvolání, námitky

Při podávání protestů se postupuje dle pravidel "Terezínské cihly 2018". Případné odvolání proti rozhodnutí vrchníka disciplíny se podává hlavnímu rozhodčímu s vkladem 50 Kč.

Odvolání řeší jury ve složení: řídící pracovník, hlavní rozhodčí a ředitel soutěže, která vydá rozhodnutí.

Čl. 17

Závěrečná ustanovení

a)Výklad tohoto řádu provádí řídící pracovníci soutěže.

b) Tento řád nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018