Čl. 1

Základní ustanovení

Závodí se podle pravidel "Terezínské cihly 2018" a podle ustanovení tohoto soutěžního řádu.

Čl. 2

Řízení soutěže

Závod řídí komise rozhodčích, prostřednictvím stanovených řídících pracovníků, kteří organizují soutěž.

Čl. 3

Kategorie soutěže

a)      mláďata 8 – 12           chlapci a dívky

b)      teenageři 13 – 17       chlapci a dívky

c)       dospělí 18 +                muži a ženy

d)      nejlepší léta 40 +        muži a ženy

e)      staré páky 60 +           muži a ženy                

f)      týmové soutěže                                                   

g)      speciální kategorie: souboj týmu mužů házenkářů HK FCC Město Lovosice a basketbalistů BK Slavoje Litoměřice

Čl. 4

Organizace soutěže

Sportovci v 1. ročníku "Terezínské cihly 2018", kteří se registrují přes webové stránky do 18. května 2018 24:00 hodin, mají startovné zdarma.

Pro dospělé je startovné v den soutěže 20,- Kč. Děti do 18 let včetně, mají startovné zdarma.

Čl. 5

Podmínky účasti

a)    Soutěže se zúčastňují sportovci přihlášení do 18. května 2018 do 24:00 hodin na stránkách www.terezinskacihla.cz  Později pouze po domluvě s organizátory v době registrace a za poplatek.

b)    týmy mužů házenkářů HK FCC Město Lovosice a basketbalistů BK Slavoje Litoměřice nominují šest hráčů, kteří budou házet v týmových dresech.

c)    Přihlášení budou zapsáni do vyhlášené kategorie dle ročníku narození; kromě  týmu mužů házenkářů HK FCC Město Lovosice a basketbalistů BK Slavoje Litoměřice

Čl. 6

Ročníky startujících

a)      V soutěžích mláďata 8 – 12   chlapci a dívky (nar. 2010 – 2006)

b)      V soutěžích teenageři 13 – 17           chlapci a dívky (nar. 2005 – 2001)

c)       V soutěži dospělí 18+                         muži a ženy (nar. 2000 – 1979)

d)      V soutěži nejlepší léta 40+                 muži a ženy (nar. 1978 – 1959)

e)      V soutěži staré páky 60+                   muži a ženy (nar. 1958 a starší)

f)      V soutěži týmů budou zápolit pěti členná družstva (minimálně jedna žena) muži a ženy nad 18 let.

g)      V soutěži speciální kategorie: muži nominovaní kluby HK FCC Město Lovosice a basketbalistů BK Slavoje Litoměřice (nar. 1999 a starší) s platnou registrací. Za dodržení tohoto ustanovení zodpovídají vysílající oddíly.

Čl. 7

Povinnosti pořadatele

a) zajistit včas organizačně a technicky uspořádání soutěže;

b) prostřednictvím komise rozhodčích zajistit dostatečný počet rozhodčích;

c) nejpozději v den soutěže zveřejnit časovou osu hodů jednotlivých kategorií;

d) pořadatel je povinen zaslat výsledky soutěže všem sportovcům na přihlašovací e-mail, nejpozději do 21-ti dnů;

f) zajistit základní občerstvení a WC pro závodníky v prostorách Bastionu V či Kavalíru XVIII nebo blízkém okolí

g) zajistit zdravotní službu

Čl. 8

Rozhodčí

Proškolené rozhodčí zajistí pořadatel.

Čl. 9

Přístup na sportoviště

Právo vstupu na plochu sportoviště během hodů mají pouze sportovci, jejichž soutěž probíhá, řídící pracovník, rozhodčí, instruktor a činovníci závodu.

Čl. 10

Přeložení soutěže

Soutěž nelze přeložit, hody budou probíhat za každého počasí.

Čl. 11

Zahájení soutěží

Začátek všech soutěží je stanoven na 14.25 hod a to kategorií mláďat. Další kategorie budou následovat po ukončení předchozí. Začátek bude vždy aktuálně hlásit moderátor soutěže.

Čl. 12

Registrace

Každý přihlášený sportovec se musí zaregistrovat v den soutěže a to v kanceláři "Terezínské cihly" v blízkosti sportoviště a to v době od 11:30 do 14:00. K registraci je potřeba doklad s fotografií, který má uvedený datum narození sportovce.

Čl. 13

Hodnocení

Všichni sportovci budou mít ve své kategorii dva kvalifikační hody (podle počtu přihlášených - rozhodne pořadatel).  Sportovec s nejdelším hodem z každé kategorie vyhrává.

Čl. 14

Zvláštní technická ustanovení

a)    Pokud budou k hodu v některé kategorii přihlášeni jen dva sportovci, disciplína se neuskuteční.

b)    Řídící pracovník je povinen tuto skutečnost oznámit všem přihlášeným a to ještě před zahájením disciplíny.

c)    Při registraci přidělí řídící pracovník sportovcům startovní čísla - fixem na ruku (neplatí pro sportovce ve speciální kategorii, kteří budou mít týmové dresy s čísly).

Čl. 15

Omezení startu

Osoby podnapilé, pod vlivem drog, nebo agresivní a to i v průběhu závodu. Sportovec bude z dalšího házení vyloučen.

Čl. 16

Protesty, odvolání, námitky

Při podávání protestů se postupuje dle pravidel "Terezínské cihly 2018". Případné odvolání proti rozhodnutí vrchníka disciplíny se podává hlavnímu rozhodčímu s vkladem 50 Kč.

Odvolání řeší jury ve složení: řídící pracovník, hlavní rozhodčí a ředitel závodu, která vydá rozhodnutí.

Čl. 17

Závěrečná ustanovení

a)Výklad tohoto řádu provádí řídící pracovníci soutěže.

b) Tento řád nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018